:םירירשהו דלשה תכרעמ

לכ ןיא .ףוגה לש העונתה ןונגנמ תא םיווהמ םירירשהו דלשה תומצע
תא אל ףאו - םירירשה תלעפה אלל תומצעה תא ליעפהל תורשפא
.תומצעה אלל םירירשה
וניא םצע אלל רירש וליאו ,המצוע בר ףונמ איה םירירש תפקומה םצע
.תלעות לכ וב ןיאש לקמ ןיעכ איה רירש אלל םצעו ,דבלב רשב אלא
תורבחתמה תומצעמ יושע אוה .ףוגה לש ותרוצ תא עבוקה אוה דלשה
.סוחס וא רוביח תמקר תועצמאב תחא תכרעמל
וקלחו ןזואה ןוגכ ,סוחס אלא םצע םייושע םניאש ,דלשב םיקלח םנשי
.ףאה לש ןותחתה
םישדחה םיקחמה ,םלוא ,(תומצע 248 ( םירביא ח"מר םינומ ונתרוסמב
ןהילע ףיסונ םא .םייתאמ לע רגובמה לצא תומצעה רפסמ תא םידימעמ
.ךלוהו ןטק ןרפסמ הלעי ,םיינזואבש תונטקה תומצעה תא
םילעפומה םיצחללו תועפשהל הבוגתב ףרה אלל תונתשמו תויח תומצעה
.ןהילע
.רגובמה ליגב רשאמ ריעצה ליגב רתוי םיבורמ ןהב םילחה םייונישה
- טוח ,חומה :ןוגכ םישיגרו םיבושח םירביאל ןגמ תושמשמ תומצעה
.דועו תואירה ,בלה ,הרדש

םיווהמה ,םיבר םירירשמ תבכרומ איה :ףוגה תא העינמ םירירשה תכרעמ
דע עיגמ םכרואש ,םיבר םיביסמ בכרומ רירש לכ .ףוגה לקשממ %40 -כ
תופוטעה ,וז דיל וז ,תוליבח תוליבח םידגואמ הלא םיסיס .מ"ס 10 - ל
רירשה תא הפיקמה תירוביח המקר יושע םורקה .הקד םורק תפיטע
לא רירשה רבחתמ םתרזעבש ,םיקזח םירתימב היתוצקב תמייתסמה
.תומצעה תוצק
.תינכמ היגרנא השורד ,םינושה ףוגה ירביא וא ולוכ ףוגה תלעפה ךרוצל
היגרנא םיכפוהה ,םירירשב םיימיכ םיכילהת ידי - לע תרצונ וז היגרנא
.תינכמ היגרנאל תימיכ
היגרנאל ( %30 -כ ) תימיכה היגרנאהמ קלח קר ךפוה ,תימיכ הלועפ לכבכ
.םוחל ךפוה - רתונה וליאו ,תינכמ
םהב םירבועש רחאמ ,םודא םעבצ : ףוגבש רשבה תא םיווהמ םירירשה
.םיבורמ םד תורוניצ

אשונב םירתא
םיקרפמה

םירירשה -היצמינא יטרסו תוימדהתורומש תויוכזה לכ 2001-2004 (C)
םיסיריאה רפס תיבל